การส่งข้อมูล 13 แฟ้ม(API) สปสช ในการทำเบิกจ่าย(E-Claim)

เข้าถึงข้อมูลสุขภาพคุณ การรักษา และอื่นๆ

เชื่อมปฏิทิน Google Calendar เข้ากับ โปรแกรมคลินิก

การสร้างคอร์สในคลินิกความงามด้วย โปรแกรมคลินิก KKSEHR